ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 «(ΓΚΠΔ)»

Η Παρούσα αφορά τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας http://isolutions.gr/

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να ενημερωθεί ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος (υποκείμενο δεδομένων) για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του που διενεργούνται από την Εταιρεία με την επωνυμία «Ι.SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ » και τον διακριτικό τίτλο «I.SO ΙΚΕ», που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμ.25, με Α.Φ.Μ.800786092 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης κατ’ εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016).

Η Εταιρεία μας «I.SO ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αριθμ.69, (με Α.Φ.Μ.800786092, τηλ. __________, e-mail:………………) συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται .

Η Εταιρεία έχει διορισμένο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679,  τον ………………. (τηλ.__________,……………………..).

 

Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας μας ως εταιρεία ασφαλιστικών πρακτορεύσεων και συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων και συγκεκριμένα: Ο σκοπός της επεξεργασία δεδομένων είναι η εταιρεία μας κατ’ εντολή του υποκειμένου να τον φέρει σε επαφή με ασφαλιστικές εταιρείες, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική εταιρεία και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Αναγκών, στην αίτηση ασφάλισής, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το υποκείμενο έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στην Εταιρεία είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο , έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζομένων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρεία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

 

1.Δεδομένα Ταυτοποίησης

Π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

2.Δεδομένα Επικοινωνίας

Π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ

3.Δεδομένα Πληρωμής

Π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί , χρεωστικέ/πιστωτικές  και λοιπές κάρτες

4.Δεδομένα Ασφάλισης

Δεδομένα απαραίτητα για την σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, ( π.χ. σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, ιατρικοί φάκελοι, ασφαλιστικά βιβλιάρια, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history)

5.Δεδομένα Διακανονισμού

Δεδομένα απαραίτητα για την διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.

 

Δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

 

Η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης.

 

Το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή του.

 

Επίσης το υποκείμενο έχει τα εξής δικαιώματα, όπως ορίζονται από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016) . Συγκεκριμένα:

 

  • Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρεία.
  • Δικαιούται να ζητήσει διόρθωση ανακριβειών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τον αφορούν ή την συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων του.
  • Δικαιούται να ζητά την διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.
  • Δικαιούται να ζητά τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων του σε περίπτωση που αμφισβητεί την ακρίβειά τους.
  • Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

 

 

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος,  έγγραφης αίτησης στην Εταιρεία  στο …………………. ή στα γραφεία της εταιρείας μας Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμ.25. Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε τόσο στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας όσο και στα γραφεία μας.

 

Η Εταιρεία μας οφείλει να απαντήσει στο αίτημα σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό. Διαφορετικά θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση της προθεσμίας.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η απαντήσεις μας σε όλα σας τα αιτήματα δίδονται ατελώς. Σε περίπτωση που ζητήσετε πλέον του ενός (1) αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, ενδέχεται να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Πριν την επιβολή η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για το ακριβές ποσό του τέλους.

 

Για οποιοδήποτε θέμα το υποκείμενο μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας ………………………… (e-mail ……………………, τηλ. ______________), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά ( www.dpa.gr ). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

 

Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία από τις ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες ενδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα μπορώ να βρω και στα εξής link:

 

https://www.axa.gr/el/proswpika-dedomena/

https://www.eurolife.gr/el/prosopika-dedomena

https://www.ergohellas.gr/pages/customer-support/data-protection

https://www.generali.gr/el/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon/

https://www.groupama.gr/Eidikes-selides/Proswpika-Dedomena

http://www.primeins.gr/privacy

http://www.atlantiki.gr/SimpleArticle.aspx?a_id=10121

https://dynamis.gr/index.php/eksypiretisi-pelatwn/prosopika-dedomena

https://www.ethniki-asfalistiki.gr/default2.aspx?page=privacy

https://www.europaikipisti.gr/gr/PrivacyPolicy

https://www.minetta.gr/el/static/personal_data

https://www.aig.com.gr/

https://www.interlife.gr/Intropage/pages/default.aspx

https://www.interasco.gr/

https://das.gr/

https://www.ydrogios.gr/web/personal-data/

https://www.metlife.gr/customer-support/gdpr/

https://www.mondial-assistance.gr/content/21/el/prostasia-dedomenon

https://www.allianzdirect.gr/el/home